NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

AKCJONARIAT

1. Kapitał zakładowy spółki.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.010.000 złotych i dzieli się na 1.010.000 akcji o nominalnej wartości 1 złoty każda, w całości opłaconych.

 

2. Dematerializacja akcji.
Wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2020 r. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

3. Kontakt dla akcjonariuszy: wza@agat-koluszki.pl

Przedsiębiorstwo ”AGAT” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koluszkach (95-040) ul. Paderewskiego 1

tel.: +48 44 714 66 10

fax: +48 44 714 66 20

e-mail: biuro@agat-koluszki.pl

NIP 773-000-74-03  REGON 004705192

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem 0000310595 przez Sąd Rejonowy

dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 1.010.000,00 zł, kapitał wpłacony: 1.010.000,00 zł

 

 4. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 08 czerwca 2020 r.